NextGen Fotografie

  • sport
  • portret
  • familie
  • bedrijfs
  • sport

Privacybeleid

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Indien je diensten of producten afneemt van NextGen Fotografie, of overweegt dit te doen, dan kan het zijn dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt. NextGen Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

NextGen Fotografie

www.nextgenfotografie.nl

Krimlinde 3

5446 BP Wanroij

Tel: 0031-651408824

KVK-nr : 52229785

 

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Ons privacy beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk, zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken van onze diensten en producten, verwerken we jouw gegevens zoals we dat in dit document beschrijven. Hieronder vallen ook de gegevens die je onszelf verstrekt. Deze privacy verklaring is van toepassing op al onze dienstverlening en producten.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geslacht en betalingsgegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens

De e-mail van NextGen Fotografie wordt gehost bij TransIP. Als jij contact opneemt via het contactformulier op de website of via e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van TransIP. De mailbox van NextGen Fotografie is beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn eveneens beveiligd met een wachtwoord en/of een code. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Indien je met ons communiceert via social media, ontvangen wij daardoor ook je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van onze overeenkomst. Daarnaast is het ook mogelijk dat je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken op basis van artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken door te mailen naar info@nextgenfotografie.nl

NextGen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–           Het verwerken van gegevens van klanten teneinde onze diensten en producten te kunnen leveren;

–           Het verwerken van gegevens van klanten teneinde de (financiële) administratie te voeren;

–           Het afhandelen van jouw betalingen;

–           Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of onze producten te leveren;

–           Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

NextGen Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

NextGen Fotografie verwerkt persoonsgegevens verder ook op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van NextGen Fotografie via e-mail.

Minderjarigen

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nextgenfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van NextGen Fotografie. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. NextGen Fotografie raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Geautomatiseerde besluitvorming

NextGen Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NextGen Fotografie) tussen zit.

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

In overeenstemming met artikel 5 AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Verder rust er op NextGen Fotografie ook een wettelijke bewaartermijn ten behoeve van onze fiscale en wettelijke boekhoud- en administratieplicht: 7 jaar (Art. 52 AWR).

Delen van persoonsgegevens met derden

NextGen Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NextGen Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NextGen Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NextGen Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nextgenfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

NextGen Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit in het geval je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van NextGen Fotografie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het zwart slotje voor de URL.

Van jouw gegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt.

NextGen Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@nextgenfotografie.nl

Wijziging van het privacy beleid

NextGen Fotografie behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. NextGen Fotografie raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal NextGen Fotografie er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren. Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 30 maart 2020.

 

Helaas!!! ©copyright

Unfortunately!!!   ©copyright